BIP - DDPS Dzierżoniów

Klauzula informacyjna

Klauzula Ogólna RODO

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator Twoich danych

Dzienny Dom Senior +, z siedzibą na ul. Ignacego Krasickiego 25, 58-200 Dzierżoniów

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. osobiście lub na adres poczty elektronicznej: ddpsdzierzoniow@op.pl
 2. telefonicznie: 74 831 13 20
 3. pisemnie: ul. Ignacego Krasickiego 25, 58-200 Dzierżoniów
Inspektor Ochrony Danych

W Dziennym Domu Senior + został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kierownikddps@op.pl lub pisemnie (na adres siedziby Dziennego Domu Senior +)
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez nazwa organizacji w celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 1 lut. G RODO) - ciążących na Dziennym Domu Senior + w szczególności zadań wynikających z:
  a. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693;
  b. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dania 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej;
  c. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
 2. rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lic a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji/promocji
 3. zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.
Odbiorcy danychDane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.
Prawa osoby, której dane  dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Dziennego Domu Senior + Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Osoba odpowiedzialna za treść: bip ddps
Osoba publikująca: patryk_sm
Data publikacji: 2019-01-09 14:38:27
Data modyfikacji: 2019-01-09 14:38:27
Liczba odsłon: 493
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
09.01.2019 14:38:27patryk_smdodano stronę